maandag 14 december 2015

Aardrijkskunde in kerstsferen: kaartlezen met Bijbelse plaatsen

Babel-Uratu: www.constellation7.org

Als ik verhalen lees, vind ik het altijd prettig om een topografisch beeld van de omgeving in mijn hoofd te kunnen bedenken. Meestal lukt dat aardig, dankzij mijn goede topografische geheugen en de lessen die ik vroeger kreeg op de basisschool. Omdat ik het leuk vond en beelddenker ben, bleef alles ook redelijk goed hangen. Dat helpt mij enorm om een goede beleving te hebben van landen, omgevingen, de ligging en bevolking, ook al heb ik nog niet zo gek veel gereisd (helaas).


Nu heb ik een korte kaartlees activiteit ingepland voor groep 7B, net voor de kerstvakantie. Ik loop stage op een Christelijke school, ik ben zelf ook Christen, en er worden nu elke dag vele liederen gezongen over verhalen uit de Bijbel. Het leek me daarom leuk om de kinderen een beeld te geven van de route van Josef en Maria voor de volkstelling, op de plattegronden uit de atlas.

Op internet vind je enorm veel leuke kaarten, waarop staat afgebeeld wat daar plaatsvond.
De route die Jezus heeft afgelegd bijvoorbeeld (we hebben er ook een spel van). Of waar de Ark gevonden is. Heb jij daar een visueel beeld bij?

Hier ik help je een beetje...

Plattegrond van het hele gebied.
bron: Terry Taylor
Nu kunnen we een beetje zien wat waar lag ten opzichte van ons land.


Oude plattegrond met de plaatsen er bij: www.biblemaps.com
En hier zie je het gebied wat beter waar alles plaatsvond.


Opdracht voor de kinderen in de klas:
1. Ga zelf in de atlas opzoeken of je het gebied kunt vinden. Hoe pak je dat aan?
2. Volg de route die Josef en Maria aflegden van Nazareth naar Jerusalem.
3. Volg de route die ze aflegden als ze naar Egypte waren gegaan.
4. Volg de route van Egypte naar Galilea en Nazareth.
2. Leg touwtjes en liniaal neer om hiermee de afstand te meten die Josef en Maria aflegden: hoeveel centimeter is het? Hoeveel kilometer is het dan? (4,5 cm = 100 kilometer)
3. Wat valt je op in de atlas? Denk hierbij aan de gegevens in de legenda. De omgeving. Welke landen zie je? Hoe ver is het van Nederland? Kijk naar de kaart(-en) met een onderzoekend oog en vertel wat je ontdekt hebt.


Hier het kerstverhaal horend bij deze kaartles:
AANKONDIGING VAN DE GEBOORTE VAN JEZUS
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen." 
Maria vroeg aan de engel: "Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad." De engel antwoordde: "De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk." Maria zei: "De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd." Daarna liet de engel haar weer alleen. 

DE GEBOORTE VAN JEZUS
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt." En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: "Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft." 
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: "Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt." Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

De route van Josef en Maria.
Bron: http://www.levendwater.org/atlas/atlas105.htm
Om nog even de route verder te verduidelijken hier nog wat meer informatie:

Maria reisde met haar echtgenoot Jozef van Nazareth naar Bethlehem, waar haar Kind geboren werd en in een kribbe gelegd werd. De geboorte van Jezus, de Messias, in Bethlehem werd aan herders bekendgemaakt door engelen, en al degenen die de getuigenis hoorden van de herders over de boodschap van de engelen en het pasgeboren Kind verwonderden zich hierover. Lucas, in hoofdstuk 2, verhaalt ook hoe het Kind na acht dagen besneden werd en Jezus genoemd werd, en hoe de Maagd Maria en Jozef, veertig dagen na de geboorte van Jezus in Bethlehem, Jezus naar de tempel in Jeruzalem brachten. Daar werd hij door Simeon en Hanna als de Messias herkend. Dit bleef niet onopgemerkt, want Hanna, die dag en nacht in de tempel verbleef, “sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem”.1 Nadat het jonge gezin alle plichten vervuld had die door de wet van de Heer waren voorgeschreven, keerden zij terug naar hun eigen stad, Nazareth. 2 Dit is het verhaal zoals het door Lucas verteld wordt.

Mattheüs, in hoofdstuk 2, vertelt een ander verhaal 3 : dat nadat het Kind in Bethlehem geboren was, wijzen uit het Oosten in Jeruzalem arriveerden die Herodes attent maakten op de geboorte van de nieuwe koning. Nadat Herodes alle schriftgeleerden geraadpleegd had, en nadat een geheime vergadering met de wijzen had plaatsgevonden, vertrokken de wijzen en volgden zij een ster, die zij in het Oosten gezien hadden, naar de plaats waar het jonge Kind zich bevond. Mattheüs maakt nu ineens melding van een “huis”, waar zij Maria en het Kind zagen, maar hij vermeldt Jozef hier niet.

De wijzen krijgen de waarschuwing om niet naar Herodes terug te keren, en Jozef krijgt in een droom het bevel met het Kind en zijn moeder naar Egypte te vluchten, omdat Herodes van plan is het Kind te doden. Zij blijven tot de dood van Herodes in Egypte, waarna een engel Jozef opdraagt naar het land Israël terug te keren. Daar aangekomen keert Jozef, na nogmaals in een droom gewaarschuwd te zijn, terug naar Galilea en de stad Nazareth.

Bron: http://www.jesusking.info/From%20Bethlehem%20to%20Nazareth.NED.pdf
Omgeving van de kindertijd van Jezus.
Bron: Nasa photo

Best leuk om te zien zo hé!

Groetjes juf Roos

Gebruikte bronnen:
www.consellation7.org
Terry Taylor PDF
www.biblemaps.com
www.judahsdaughter.hubpages.com
www.holyhome.nl
www.bijbelseplaatsen.nl
http://www.levendwater.org/atlas/atlas105.htmGeen opmerkingen:

Een reactie posten